MILJØPROFIL

Våre Miljøaspekt

Workwear skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sin prestasjon og vil arbeide aktivt for å redusere vår negative påvirkning på klima og miljø. Workwear skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

– Sikre at vi leverer varer i samsvar med vår miljøprofil. Sikre at våre kunder kan bære våre
klær/produkter med trygghet og stolthet. Vi er opptatte av å sørge for at vi leverer bærekraftig varer,
som for eksempel er laget av resirkulert materialer. Med tydelig informasjon til de som handler hos
oss, hva de faktisk kjøper, hvordan ivareta produktene for at de skal vare lengst mulig og håndtering
av produktene når de er «oppbrukt»/må erstattes.

FN bærekraftmål 12.5, redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon,
materialgjenvinning og ombruk.

Miljoprifil FN

– For å ha et mer positivt miljøavtrykk er vi opptatt av å redusere våre klimagassutslipp og være en pådriver for en mer sirkulær økonomi. Ved å redusere vår generering av avfall og sikre god avfallshåndtering, vil dette bidra til mindre klimagassutslipp og mer sirkulær økonomi, som er sentralt for vår virksomhet. Vi har som mål å redusere mengden avfall vi produserer. Redusere andelen nye materialer i forbindelse med innkjøp av for eksempel kontormøbler, reoler og annet utstyr til butikken. For å redusere klimagassutslipp skal Workwear redusere vårt energiforbruk og øke energieffektiviteten.

– Trygghet for gode arbeidsforhold, et bærekraftig arbeidsliv. Vi sikrer at våre ansatte har en rettferdig lønn, gode forhold å jobbe i, at det er likestilling i bedriften og at de ansatte blir inkludert i alt fra avgjørelser til nye prosesser. Ledelsen er opptatt av å ivareta sine medarbeideres interesser og gode helse, grunnleggende menneskerettigheter og ivareta lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være trygt og trivelig å jobbe i Workwear, vi skal ha et godt arbeidsmiljø og trygge rammer. Vi skal også beskytte arbeidstakeres rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

ARBEIDSMILJO – HMS

Arbeismiljø – HMS

Workwear har et velfungerende HMS system som gjør at de ansatte har tilgang på nyttig informasjon og ser at sine rettigheter er ivaretatt. De ansatte har også egen helseforsikring.

  • Vi er åpne og har struktur på organiseringen.
  • Hev og senk pult til de som ansatte som er mye på kontoret.
  • Alle ansatte får gode sko, slik at de har riktig fottøy.
  • Vi har god lagerstyring og system for alt som går inn og ut av butikken.

Arbeidsmiljø er en prioritet hos oss og det gjenspeiler det lave sykefraværet. De ansatte skal føle seg sett og ivaretatt, både rettigheter og sikkerhet. Via vårt HMS arbeid har vi skapt en trygg arbeidsplass og tatt de nødvendige hensyn for å ivareta de forskjellige behovene.

Innkjøp

Vi samler opp slik at vi sender færre ordre, sparer dermed frakt kostander samt antallet kolli som kommer inn i butikken. Reduserer små bestillinger så langt det lar seg gjøre.

Bruk av miljøbevisste leverandører. Workwear benytter etter beste evne leverandører med en klar miljøprofil som har en miljøsertifisering og/eller miljø sertifiserte produkter.

15 3 e1709222505216
Work Wear Transport

Transport

Workwear leaset en elbil i 2020. Denne blir fortrinnsvis brukt til utkjøring av varer og bestillinger til kunder i Oslo omegn, men også ut til møter. Vi har siden 2020 gjennomført tiltak for å effektivisere og redusere våre transportkostnader. Vi har blant andet redusert utkjøring av varer til 3 dager i uken.

  • Vi planlegger ruten for utlevering av varer slik at det blir mest mulig effektivt – Sjåfør er også engasjert i tiltaket og kommer med innspill basert på sin erfaring
  • Forsendelser av nettbestillinger og andre bestillinger som er utenfor Oslo omegn benyttes Bring
  • Workwear oppfordrer til å avholde møter og kundeoppfølginger online, så langt det lar seg gjøre

Energi

For å redusere mengden energi Workwear bruker, har vi gjennomført følgende tiltak:

  • Skru av alle maskiner og lys kilder som ikke skal stå på om natten, som f.eks. PC, kaffemaskin, TV og logo presser
  • Regulering temperatur i lokalene i helgene
energi 2 e1709222553255
Work wear miljofyrtarn

Avfall og ombruk

Workwear sorterer alt avfall, har gode rutiner for dette og egen avfall stasjon.

Ombruk av papp esker. Når vi får inn varer bruker vi de eskene som er av riktig størrelse til utsending av våre varer. Dersom det er utsendelse fra nettbutikken, følger det med retur lapp, slik at mottaker oppfordres til å bruke samme emballasje/eske for potensiell retur dersom det er behov for det.

Vi vil jobbe for å redusere vår klimapåvirkning ved å minimere utslipp av klimagasser og bruke energieffektive løsninger. Vi vil også ta hensyn til bærekraftige transportmetoder, som for eksempel bruk av el-bil ved varelevering og møter som ikke kan gjennomføres online. Vi vil også oppfordre til bruk av kollektivtransport og miljøvennlige transportalternativer blant våre ansatte.

Grønt Punkt Norge

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som gjør at vi stiller krav til våre  norske underleverandører er standardmedlem av Grønt Punkt Norge.

logo org cmyk

Miljøfyrtårnsertifisert

Work Wear ble miljøfyrtårnsertifisert i Mars 2024 og vi kommer til å jobbe kontinuerlig med vårt miljøarbeid for å være en ledede miljøbedrift.

wp wp content uploads 2017 06 Miljfyrtarn norsk farger

MILJØPOLICY

Formål

Workwear AS erkjenner betydningen av å ta vare på miljøet og forplikter seg til å være en ansvarlig og bærekraftig bedrift. Vår miljøpolicy har som mål å veilede og inspirere våre ansatte til å handle i tråd med våre miljømål og forpliktelser. Vi vil kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon og bidra til en bærekraftig fremtid.

Policyutforming

Overholdelse av lover og forskrifter: Workwear AS forplikter seg til å overholde gjeldende miljølover, forskrifter og krav fra relevante myndigheter. Vi vil sikre at våre aktiviteter er i samsvar med disse retningslinjene for å beskytte miljøet og bidra til en bærekraftig utvikling.

Kontinuerlig forbedring

Vi vil arbeide kontinuerlig med å identifisere, vurdere og forbedre vår miljøpåvirkning. Dette inkluderer å redusere vårt ressursforbruk, minimere avfall og utslipp, samt øke effektiviteten i våre prosesser og tjenester. Vi vil sette oss målbare miljømål, tiltak og gjennomføre regelmessige evalueringer for å sikre at vi oppnår en stadig bedre miljøprestasjon.

Energi- og ressursforvaltning

Vi vil jobbe for å minimere vårt energiforbruk. Vi vil også iverksette tiltak for å redusere strømforbruket og optimalisere vår ressursbruk generelt. Gjennom effektiv ressursforvaltning ønsker vi å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig oppnå kostnadsbesparelser.

Avfallshåndtering og resirkulering

Vi vil sørge for en ansvarlig avfallshåndteringspraksis som inkluderer kildesortering, resirkulering og forsvarlig disponering av avfall. Ved å redusere mengden avfall og øke vår gjenvinningsgrad, ønsker vi å minimere vår belastning på deponiet og bidra til en sirkulær økonomi.

Avfallshåndtering og resirkulering

Vi vil jobbe for å redusere vår klimapåvirkning ved å minimere utslipp av klimagasser og bruke energieffektive løsninger. Vi vil også ta hensyn til bærekraftige transportmetoder, som for eksempel bruk av el-bil ved varelevering og møter som ikke kan gjennomføres online. Vi vil også oppfordre til bruk av kollektivtransport og miljøvennlige transportalternativer blant våre ansatte.

nederst